LUDOVIKA UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE

Basics of Hungarian language

Greetings

Hi / hello / so long / bye-bye / see you later

 Szia [see-ya]

Yes

Igen [EE-gen]

No

Nem [nem]

Don't!

Ne! [nɛ]

OK / good / fine

oké [oke:]
Jó [jo:]
rendben [rɛnd-bɛn]

Thank you!

 Köszönöm. [køsø-nøm]

Thank you very much!

Köszönöm szépen. [køsø-nøm se:pɛn]

You are welcome!

Szívesen! [si:-vɛ-ʃɛn]

Goodbye!

Viszlát! [vis-la:t]

Good morning!

Jó reggelt! [jo: rɛg:-ɛlt]

Good afternoon!

Jó napot! [jo: nɒpot] (literally means: Good day!)

Good evening!

Jó estét! [jo: ɛʃ-te:t]

Good night!

Jó éjt! [jo: e:jt]

Have a nice day!

Szép napot! [se:p nɒpot]

My name is…

Az én nevem… [ɒz e:n nɛvɛm]

I am...

 ...vagyok. [vɒ-ɟok]

What's your name?

Hogy hívnak? [hoɟ hi:vnɒk]

Nice to meet you.

Örvendek. [ør-vɛn-dɛk]

Please

Kérem [ke:rɛm]

I'm from …

Én jöttem … [e:n jøt:ɛm]

That's very nice.

Nagyon kedves. [nɒɟon kɛdɛv∫]

Excuse me

Elnézést [ɛl-ne:-ze: ∫t]

Sorry

Bocsánat [bo-t∫a:-nɒt]

I don't know

Nem tudom [nɛm tudom]

I don't understand

Nem értem [nɛm e:r-tɛm]

How are you?

Hogy vagy? [hoɟ vɒɟ]

I'm good. / I'm fine.

Jól vagyok. [jo:l vɒ-ɟok]

Let's go!

Gyerünk! [ɟɛ-rynk]

I like it!

Tetszik. [tɛt-sik]

I love it!

Szeretem. [sɛ-rɛ-tɛm]

Come here!

Gyere ide! [ɟɛrɛ idɛ]

Go away!

Menj el! [mɛɲ ɛl]

 

Services

Pharmacy

Gyógyszertár [ɟoɟ-sɛr-ta:r]

Post office

Posta

Grocery store

Élelmiszer bolt

Supermarket

Supermarket

Shop

Bolt

Shopping mall

Pláza

Hotel

Hotel / Szálloda [sa:l:-odɒ]

Gas station

benzinkút [bɛn-zin ku:t]

Non-stop, 24/7 shop

Non-stop / éjjel-nappali [e:-jɛl nɒp:-ɒli]

 

Numbers

One

Egy [ɛɟ]

Two

Kettő [kɛttø:]

Three

Három [ha:rom]

Four

Négy [ne:ɟ]

Five

Öt [øt]

Six

Hat [hɒt]

Seven

Hét [he:t]

Eight

Nyolc [ɲolts]

Nine

Kilenc [kilɛnts]

Ten

Tíz [ti:z]

Hundred

Száz [sa:z]

Thousand

Ezer [ɛzɛr]

Million

Millió [mil-lio:]

Billion

Milliárd [milli-a:rd]

Many / a lot

Sok [∫ok]

Few / a little

Kevés [kɛ-ve:∫]

 

Time

Today

Ma [mɒ]

Tomorrow

Holnap [hol-nɒp]

Yesterday

Tegnap [tɛg-nɒp]

Monday

Hétfő [he:t-fø:]

Tuesday

Kedd [kɛd:]

Wednesday

Szerda [sɛr-dɒ]

Thursday

Csütörtök [t∫y-tør-tøk]

Friday

Péntek [pe:n-tɛk]

Saturday

Szombat [som-bɒt]

Sunday

Vasárnap [vɒ-∫a:r-nɒp]

Now

most [mo∫t]

Never

soha [∫ohɒ]

Later

később [ke:-∫ø:b]

 

Emergency

Help, First aid

elsősegély [ɛl-∫ø-∫ɛ-ge:j]

Help

Segítség [∫ɛgi:t-∫e:g]

Fire

Tűz [ty:z]

Fire department

Tűzoltók [ty:z-ol-to:k]

Police

Rendőrség [rɛn-dø:r-∫e:g]

Ambulance

Mentők [mɛn-tø:k]

(Medical) Doctor

Orvos [or-vo∫] / doktor [dok-tor]

Forbidden

Tilos [ti:-lo∫]

Look out! / Watch out!

Vigyázz! [vi:-ɟa:z:]

Thief!

Tolvaj! [tol-vɒj]

Stop!

Stop! [∫top] / Állj! [a:lj]

 

Drinking and eating

Cheers!

Egészségedre! [ɛge:s-ʃe:gɛd-rɛ] (literally means: to or for your health)

Bless you!

Egészségedre! [ɛge:s-ʃe:gɛd-rɛ]

Wine

Bor [bor]

Beer

Sör [ʃør]

soft drink

üdítő [ydi:tø:]

glass

pohár [po-ha:r]

bottle

üveg [yvɛg]

Drinking water - ivóvíz [ivo:-vi:z]

 

Restaurant

étterem [e:t-tɛ-rɛm]

Fast food restaurant

gyorsétterem [ɟor∫-e:t-tɛ-rɛm]

Café

kávézó [ka:-ve:-zo:]

Bar

bár [ba:r]

Open

Nyitva [ɲit-vɒ]

Closed

Zárva [za:r-vɒ]

Push

Tolni [tolni]

Pull

Húzni [hu:z-ni]

Entrance

Bejárat [bɛ-ja:rɒt]

Exit

Kijárat [ki-ja:rɒt]

Toilet

WC [ve:-tse:]

Toilet / Washroom

Mosdó [mo∫-do:]

Enjoy you meal

Jó étvágyat! [jo: e:t-va:-ɟɒt]